Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысының білім беру басқармасының

«Жаяу Мұса атындағы Ақсу колледжі» КМҚК

Бекітемін

колледж басшысы

___________ З.Хайргельдин

2018 ж. « ___ » ____________

Жаяу Мұса атындағы Ақсу колледжі 

пәндік- циклдік әдістемелік комиссиясиясы туралы

ЕРЕЖЕ 

 1. Жалпы ережелер

1.1. Осы ереже Жаяу Мұса атындағы Ақсу колледжінің циклдық әдістемелік комиссиясының мақсаттарын, міндеттерін, функцияларын, құқықтары мен жауапкершілігін анықтайды.

1.2.Циклдік әдістемелік комиссия(бұдан әріЦӘК) колледждің күндізгі және сырттай бөлімдерінде жұмыс істейтін ұқсас 
оқу пәндерінің бір циклінің педагогикалық қызметкерлерінің бірлестігі болып табылады.

1.3. ЦӘК-тің сандық құрамы оқытушылар, өндірістік оқыту шеберлері және колледждің басқа 
санаттағы педагог қызметкерлері қатарынан, соның ішінде қоса 
атқаратын жұмыс істейтін бес адамнан кем болмауы тиіс.

1.4.ЦӘКға тікелей басшылық жасауды төраға жүзеге асырады, колледждің барлық ЦӘКның жұмысына жалпы басшылық жасауды басшының оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары жүзеге асырады.

1.5. ЦӘК төрағасы мен мүшелері басшылыққа алуы тиіс:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен;

- оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесі;

- Колледж Жарғысымен, ішкі еңбек тәртібі ережелерімен;

- колледж дамуының стратегиялық жоспары;

- колледждің оқу жылына арналған жұмыс жоспары;

- басшының, басшының оқу жұмысы жөніндегі орынбасарының, басшының ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының, басшының оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарының, басшының оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі орынбасарының бұйрықтары мен өкімдерімен;;

- осы Ережемен.

 1. 2. Әдістемелік комиссиясының мақсаты мен міндеттері

2.1. ЦӘК қызметінің мақсаттары:

- оқу-әдістемелік үрдістің сапасын қамтамасыз ету;

- техникалық және кәсіптік білім берудің МЖБС сәйкес оқу пәндерін әдістемелік қамтамасыз ету;

- мамандарды даярлау сапасын, олардың еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға бағытталған педагогикалық қызметкерлердің кәсіби деңгейін жетілдіру.

2.2. ЦӘК қызметінің міндеттері:

- білім беру үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;

- білім беру процесінің жаңа технологияларын,әдістерін, құралдары мен формаларын енгізу және қолданыстағыларын жетілдіру;

- педагогтың шығармашылық ойлауын дамыту, педагогикалық қызметкерлердің кәсіби шеберлігін және біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету, педагогикалық құрамның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру;

- озық тәжірибені зерттеу және тарату, педагогикалық шеберлікті меңгеруде жаңа бастаған оқытушыларға көмек көрсету;

- ЦӘК оқытушыларының кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру.

 1. 3. Әдістемелік комиссияның циклдік функциялары

3.1. ЦӘК келесі функцияларды орындайды:

- оқу жоспарларын, жұмыс оқу бағдарламаларын, өндірістік практика бағдарламаларын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды әзірлеу және сараптау, келісу және талқылау;

- курстық, зертханалық жұмыстар мен практикалық сабақтардың тақырыптары мен мазмұнын келісу және талқылау;

- пәндердің жекелеген тақырыптары мен бөлімдерін оқу, зертханалық және практикалық жұмыстарды, курстық жұмыстарды орындау, студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік құралдарды, ұсыныстарды, нұсқауларды келісу және талқылау;

- оқыту технологиясын анықтау (оқытудың құралдары мен әдістерін, инновациялық педагогикалық технологияларды таңдау);

- студенттердің аралық және қорытынды аттестациясын ұйымдастыру және өткізу (аттестация түрі мен шарттарын анықтау, жекелеген пәндер бойынша студенттердің білімі мен іскерлігін бағалауда бірыңғай талаптарды жасау, емтихан материалдарының: билеттердің, бақылау жұмыстарының, тестілердің және басқа да материалдардың мазмұнын әзірлеу);

- оқытушылардың әдістемелік және кәсіби шеберлігін жетілдіру, олардың кәсіби білімдерін толықтыру, бастаушы оқытушыларға көмек көрсету;

- цикл пәндерін оқыту сапасын бақылауды қамтамасыз ету;

- пәндер бойынша олимпиадаларды, пәндік апталықтарды, конкурстарды, оқытушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыруға қатысу;

- оқу-әдістемелік кешендерді, оқу құралдарын, сандық білім беру ресурстарын әзірлеу бойынша инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыруға қатысу;

- ТжКБ ұйымдары үшін оқу-әдістемелік кешендерді, оқулықтарды, оқу құралдарын сынақтан өткізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға қатысу;

- ТжКБ ұйымдары үшін оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді, құралдарды және басқа да материалдарды сараптау бойынша жұмысты ұйымдастыруға қатысу;

- кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру үшін тест тапсырмаларын сараптауды, әзірлеуді, өзектілендіруді ұйымдастыруға қатысу;

- жас педагогтарға кеңес беру;

- цикл оқытушыларының әдістемелік және ақпараттық қолдауы.

-3.2. ЦӘК төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады::

- әдістемелік жұмыстың формаларын таңдау және ұйымдастыру, педагогикалық дәстүрлердің сабақтастығын қамтамасыз ету, ЦӘК үздік оқытушыларының озық жұмыс тәжірибесін жинақтау;

-ЦӘК бекітілген пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендерді, оқу-әдістемелік құралдарды, типтік оқу бағдарламалары негізінде оқулықтар мен электрондық оқулықтарды, нақты мамандықтар үшін пәндер бойынша оқу бағдарламаларын және ОӘК құрылымы, мазмұны мен ресімделуіне қойылатын талаптарды әзірлеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

- ЦӘК-ның оқу-жоспарлау және есеп беру құжаттамасын, сондай-ақ ОӘК, ағымдағы бақылау материалдарын, білім алушыларды аралық және қорытынды аттестаттау материалдарын талқылау, мақұлдау және бекітуге ұсыну бойынша жұмыстарды үйлестіру;

- ЦӘК мүшелеріне, педагог қызметкерлерді аттестаттау рәсімінен өтіп жатқан оқытушыларға сипаттама беру және талқылау;

- ашық сабақтарды, он-лайн сабақтарды, мастер-кластарды және басқа да іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу;

- пәндік және тақырыптық олимпиадалар мен байқауларды  ұйымдастыру және өткізу;

- кабинеттер жұмысының мазмұнына бірыңғай талаптарды әзірлеу: ЦӘК құзыретіне жататын кабинеттердің/зертханалардың жұмыс жоспарларын қарау және талқылау;

- білім алушылардың ағымдағы, аралық бақылау қорытындыларын талқылау, пәндер бойынша білім алушылардың білім сапасын талдау және ЦӘК оқытушыларының қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу.

 1. 4. Әдістемелік комиссияның циклдік құқықтары

 4.1. ЦӘК құқығы бар:

- білім беру үдерісін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

- ЦӘК-да жинақталған алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе туралы материалдарды жариялауға ұсыну;

- ЦӘК мүшелеріне біліктілік көтерудің әртүрлі түрлерін ұсыну;

- колледж жетекшісіне, басшының орынбасарларына, әдіскеріне оқу, тәрбие, әдістемелік, эксперименталды қызмет мәселелері бойынша кеңес алу үшін жүгінуге;

- ЦӘК-дан түрлі формадағы және деңгейдегі кәсіби конкурстарға қатысу үшін оқытушыларды ұсыну.

 1. 5. Жұмыстарды ұйымдастыру

5.1. ЦӘК жұмысы ағымдағы оқу жылына арналған жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі. Жоспарды ЦӘК төрағасы жасайды, ЦӘК отырысында қаралады және колледждің оқу жұмысы бойынша басшының орынбасары бекітеді.

5.2. Отырыстар айына бір рет өткізіледі.

5.3. Отырыста талқыланатын әрбір мәселе бойынша жауаптылар мен орындалу мерзімдері көрсетілген шешім қабылданады. Шешім ЦӘК отырысының хаттамасында тіркеледі.

 1. 6. Басқа өзін-өзі басқару органдарымен өзара әрекеттесу

6.1. ЦӘК білім беру процесін және оның нәтижелерін жетілдіру мақсатында педагогикалық кеңеспен өзара әрекет жасайды.

6.2. ЦӘК білім беру үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру, оқытушылар мен студенттердің инновациялық, зерттеу, тәжірибелік-эксперименттік және шығармашылық жұмыстарын дамыту мақсатында әдістемелік кеңеспен өзара әрекет жасайды.

6.3. ЦӘК студенттерді белсенді оқу және оқудан тыс қызметке тарту мақсатында студенттік кеңеспен өзара әрекет жасайды.

 1. 7. Циклдықәдістемеліккомиссияны әдістемелік қамтамасыз ету

7.1. Әрбір циклдік әдістемелік комиссия іс номенклатурасына сәйкес жоспарлаушы құжаттаманы - циклдік әдістемелік комиссияның жұмыс жоспарын, оқытушылардың жеке жұмыс жоспарларын, тәлімгерлердің жоспарларын жүргізеді.

7.2. ЦӘК есепке алу құжаттамасына комиссия қызметінің шеңберіне кіретін ағымдағы жылға қолданыстағы оқу-әдістемелік құжаттаманың барлық бақылау даналары (біліктілік санаты, жұмыс өтілі, лауазымы көрсетілген циклдық әдістемелік комиссия мүшелерінің тізімі; циклдық әдістемелік комиссия отырыстарының хаттамалары; сабақтарға өзара қатысуларын талдау; пәндік аптаның материалдары; курстық жұмыстардың тақырыптары; міндетті бақылау жұмыстарын, сынақтарды, емтихандарды өткізу кестелері; жас мамандармен жұмыс материалдары; ППО жинақтау бойынша материалдар) кіреді.; өзара сабаққа қатысу парақтары, оқытушылардың рейтингісін өткізу бойынша құжаттар және т.б.).

7.3. ЦӘК аналитикалық - есеп беру құжаттары - талдаулар және оқытушылардың есептері ( сандық және мәтіндік); циклдық әдістемелік комиссияның жұмысы туралы талдау және есеп беру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт талдаулары

 • 181
  Сегодня
 • 178
  Вчера
 • 875
  Неделя
 • 2974
  Месяц
 • 22310
  Год